มาทำความรู้จักชนิดของข้อมูล (Data Type)
มาทำความรู้จักชนิดของข้อมูล (Data Type)

ความหมายและชนิดของข้อมูล

          ข้อมูล ( Data) คือ ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ข้อมูลอาจจะอยู่ในรูปของข้อความหรือตัวเลข ซึ่งข้อความหรือตัวเลขเหล่านี้อาจเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ คน พืช สัตว์ และสิ่งของ เช่น ปริมาณข้าวที่ประเทศไทยผลิตได้ในในปี 2545 เป็นข้อมูลที่เป็นตัวเลข หรือความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เป็นข้อมูลที่อยู่ในรูปข้อความ เป็นต้น

          ตัวแปร ( Variable) คือ ข้อมูลที่ได้จากสังเกต วัด สอบถามจากหน่วยที่ศึกษา โดยที่หน่วยที่ศึกษาอาจเป็นคน สัตว์ พืช และสิ่งของ เมื่อหน่วยศึกษาแตกต่างกัน ข้อมูลที่ได้จึงแตกต่างกัน จึงเรียกข้อมูลที่แตกต่างกันนั้นว่า ตัวแปร เช่น รายได้ของคนในจังหวัดสงขลา ในที่นี่หน่วยที่ศึกษา คือ คนในจังหวัดสงขลา แต่ละคนจะแตกต่างกันออกไป ดังนั้นตัวแปร คือ รายได้ของคนในจังหวัดสงขลา ซึ่งมีค่าที่แตกต่างกัน ค่าของตัวแปร คือ ข้อมูลนั่นเอง

         ชนิดของข้อมูล (Data Type) คือ ชนิดของข้อมูล แยกเป็นสองประเภทย่อย คือ
ชนิดข้อมูลพื้นฐาน (Primitive Data Type) และ ชนิดข้อมูลอ้างถึง (Reference Data Type)

1. ข้อมูลชนิดตัวอักษร (Character) คือ ข้อมูลที่เป็นรหัสแทนตัวอักษรหรือค่าจำนวนเต็ม ได้แก่ ตัวอักษร ตัวเลขและกลุ่มตัวอักขระพิเศษใช้พื้นที่ในการเก็บข้อมูล 1 ไบต ์

2. ข้อมูลชนิดจำนวนเต็ม (Integer) คือ ข้อมูลที่เป็นเลขจำนวนเต็ม ได้แก่ จำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบ และศูนย์ ข้อมูลชนิดจำนวนเต็มใช้พื้นที่ในการเก็บข้อมูล ขนาด 2 ไบต์

3. ข้อมูลชนิดจำนวนเต็มที่มีขนาด 2 เท่า (Long Integer)  คือ ข้อมูลที่เป็นเลขจำนวนเต็ม ใช้พื้นที่ในการเก็บเป็น 2 เท่าของ Integer คือมีขนาด 4 ไบต ์

4. ข้อมูลชนิดเลขทศนิยม (Float) คือ ข้อมูลที่เป็นเลขทศนิยม ขนาด 4 ไบต์

5. ข้อมูลชนิดเลขทศนิยมอย่างละเอียด (Double)  คือ ข้อมูลที่เป็นเลขทศนิยม ใช้พื้นที่ในการเก็บข้อมูลเป็น 2 เท่าของ float คือมีขนาด 8 ไบต์

ชนิดขนาดความกว้างช่วงของค่าการใช้งาน
Char8 บิตASCII character (-128 ถึง 127)เก็บข้อมูลชนิดอักขระ
Unsignedchar8 บิต0-255เก็บข้อมูลอักขระแบบไม่คิดเครื่องหมาย
Int16 บิต-32768 ถึง 32767เก็บข้อมูลชนิดจำนวนเต็ม
long32 บิต-2147483648 ถึง 2147483649เก็บข้อมูลชนิดจำนวนเต็มแบบยาว
Float32 บิต3.4E-38 ถึง 3.4E+38 หรือ ทศนิยม 6เก็บข้อมูลชนิดเลขทศนิยม
Double64 บิต1.7E-308 ถึง 1.7E+308 หรือ ทศนิยม 12เก็บข้อมูลชนิดเลขทศนิยม
Unsigned int16 บิต0 ถึง 65535เก็บข้อมูลชนิดจำนวนเต็ม ไม่คิดเครื่องหมาย
Unsigned long int32 บิต0 ถึง 4294967296เก็บข้อมูลชนิดจำนวนเต็มแบบยาว ไม่คิดเครื่องหมาย

สำหรับรูปแบบของรหัสควบคุมนั้น จะเริ่มต้นด้วยตัวอักษร back slash(\) จากนั้นก็ตามด้วยตัวอักษรพิเศษรหัสควบคุมที่นิยมใช้กันทั่วไปมีดังนี้คือ

ค่าคงที่ตัวอักษรรหัสควบคุมความหมาย
Bell(Alert)\aส่งเสียง Beep
Backspace\bย้อนกลับไป 1 ตัวอักษร
Horizontal tab\tแท็บในแนวนอน
Newline(Line Feed)\nขึ้นบรรทัดใหม่
Vertical tab\vแท็บในแนวตั้ง
Form feed\fขึ้นหน้าใหม่
Carriage return\rรหัส Return
Quotation mark(“)\”แทนตัวอักษร Double Quote(’’)
Apostrophe(‘)\’แทนตัวอักษร Single Quote(’)
Null \ 0ไม่มีค่า

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here